August 21-23, 2017

Yanshan University

Qinhuangdao, China

 
 
Important Dates

1. Submission Deadline:
       May 15, 2017
       June 10, 2017

2. Notification Date:
       June 15, 2017
       July 1, 2017

3. Camera Ready:
       July 10, 2017
       July 25, 2017

4. Registration Deadline:
       July 25, 2017

 
Committees

General Chairs
Quan-lin Li, Yanshan University, China
Wuyi Yue, Konan University, Japan

Steering Committee
Co-Chairs
Bong Dae Choi, Korea University, Korea
Yutaka Takahashi, Kyoto University, Japan
Wuyi Yue, Konan University, Japan
Members
Hsing Paul Luh (Taiwan)
Winston K.G Seah (New Zealand)
Hideaki Takagi (Japan)
Y.C. Tay (Singapore)
Kuo-Hsiung Wang (Taiwan)
Jinting Wang (China)
Dequan Yue (China)
Zhe George Zhang (USA)

Technical Program Committee
Co-Chairs
Shunfu Jin, Yanshan University, China
Shoji Kasahara, NAIST, Japan
Yutaka Takahashi, Kyoto University, Japan
Naishuo Tian, Yanshan University, China
Members
Azam Asanjarani (Australia)
Herwig Bruneel (Belgium)
Kuo-Hwa Chang (Taiwan)
Wai-Ki Ching (Hong Kong)
Bong Dae Choi (Korea)
Wanyang Dai (China)
Tien V. Do (Hungary)
Alexander Dudin (Belarus)
Antonis Economou (Greece)
Pengfei Guo (Hong Kong)
Yongjiang Guo (China)
Guangyue Han (Hong Kong)
Qi-Ming He (Canada)
Ibrahim Hokelek (USA)
Ganguk Hwang (Korea)
Konosuke Kawashima (Japan)
Jau-Chuan Ke (Taiwan)
Jyh-Bin Ke (Taiwan)
Bara Kim (Korea)
Masahiro Kobayashi (Japan)
Achyutha Krishnamoorthy (India)
Yanfei Lan (China)
Ho Woo Lee (Korea)
Se Won Lee (Korea)
Na Li (China)
Shiyong Li (China)
Zhaotong Lian (Macau)
Chih-Chin Liang (Taiwan)
Bin Liu (China)
Zaiming Liu (China)
Hsing Paul Luh (Taiwan)
Yong-Hua Mao (China)
Hiroyuki Masuyama (Japan)
Agassi Melikov (Azerbaijan)
Zhisheng Niu (China)
Rein D. Nobel (Netherlands)
Yoshikuni Onozato (Japan)
Tuan Phung-Duc (Japan)
Wouter Rogiest (Belgium)
Poompat Saengudomlert (Thailand)
Zsolt Saffer (Hungary)
Yutaka Sakuma (Japan)
Winston K.G Seah (New Zealand)
Andreev Sergey (Finland)
Yang Woo Shin (Korea)
Jie Song (China)
Wei Sun (China)
Zhankun Sun (Hong Kong)
János dr Sztrik (Hungary)
Hideaki Takagi (Japan)
Lixin Tang (China)
Yinghui Tang (China)
Y.C. Tay (Singapore)
Miklos Telek (Hungary)
Koen De Turck (France)
Chia-Hung Wang (China)
Jinting Wang (China)
Kuo-Hsiung Wang (Taiwan)
Sabine Wittevrongel (Belgium)
Jingui Xie (China)
Li Xia (China)
Deju Xu (China)
Dacheng Yao (China)
Hengqing Ye (Hong Kong)
Xue-Ming Yuan (Singapore)
Dequan Yue (China)
Zhe George Zhang (USA)
Yigiang Q. Zhao (Canada)
Wenhui Zhou (China)   


Local Organizing Committee
Co-Chairs
Chunling Li, Yanshan University, China
Xiuli Xu,
Yanshan University, China
Dequan Yue,
Yanshan University, China
Members
Wanyang Dai (China)
Yongjiang Guo (China)
Yuanyuan Liu (China)
Zhanyou Ma (China)
Jie Song (China)
Jinbiao Wu (China)
Li Xia (China)
Jingui Xie (China)
Dacheng Yao (China)
Yuan Zhao (China)